Föreningens stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Organisationsnummer 802498-6674
Stadgarna antogs vid extra  årsstämma 2018-11-25

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD – TGVS.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja inkludering, sammanhang och gemenskap för invånare i Västerås kommun. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål:

  • Genom kulturprojekt och andra insatser, som bidrar till att utsatta människor i Västerås får stöd till delaktighet i samhället och ett fungerande vardagsliv.
  • Genom opinionsbildning, samverkan med andra organisationer, föreningar, myndigheter samt övrig offentlig förvaltning motverka rasism och exkludering samt främja inkludering, sammanhang och gemenskap för alla oavsett kön, ålder, etnicitet och sexuell läggning, och på så sätt bidra till ett öppnare, vänligare och mer hållbart samhälle.
  • Genom att med olika insatser bistå med stöd samt främja integration, språkinlärning, kultur- och samhällsinformation för människor som flytt till Sverige undan krig och förföljelse.
Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen ställer sig bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och vill medverka till uppfyllandet av FN:s Globala Mål för Hållbar utveckling, Agenda 2030. Föreningens verksamhet ska inriktas på att utveckla individer positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Föreningen ska vara öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas.

 

 

§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte och verksamhet i Västerås kommun.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap är öppet för den som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om godkännande av nya medlemmar.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Avgiften betalas per kalenderår.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, samt minst 3 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktioner styrelsen anser sig behöva.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Styrelsen beslutar på föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, sköta föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, lämna årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret och föreslå verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen ska ha minst tre protokollförda sammanträden per år. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§ 8 Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska årligen överlämnas till föreningens revisorer senast 8 veckor före årsstämman.

§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast 3 veckor före årsstämman lämna sin revisionsberättelse.

§ 10 Firmatecknare
Styrelsen utser föreningens firmatecknare och beslutar om attest- och utanordningsrätt samt övriga rutiner för den ekonomiska verksamheten.

 § 11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska skickas med e-post till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens årsredovisning; verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

7. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår.

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år

13. Val av revisorer samt suppleanter.

14. Val av valberedning.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16. Övriga frågor. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till möte.

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt
Vid årsmöte har varje betalande medlem en röst.

 § 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får lämnas såväl av medlem som av styrelsen.

§ 16 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetalad medlemsavgift återbetalas inte vid utträde.

§ 17 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska meddelas den berörde inom 7 dagar efter beslutet. Inbetalad medlemsavgift återbetalas inte vid uteslutning.

§ 18 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar efter beslut av årsmötet överlämnas till verksamhet med liknande syfte. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret i Västerås för avregistrering av föreningen.