Föreningens stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnad.

Antagna vid extrastämma 2016-03-18

STADGAR FÖR FÖRENINGEN TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

 • 1 Föreningens firma

Föreningens firma är TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD (TGVS)

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att genom olika insatser bidra till att människor på flykt som befinner sig i Västmanland får stöd till ett fungerande vardagsliv. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att samla in och bistå dessa människor med kläder och andra förnödenheter samt kultur- och samhällsinformation genom att anordna aktiviteter som främjar integration, språkinlärning och möten mellan människor oavsett etnisk bakgrund. Föreningen ska samverka med andra organisationer och myndigheter. Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden.

 • 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Västerås kommun,Västmanlands län

 • 4 Medlemskap

Medlemskap är öppet för den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om godkännande av nya medlemmar.

 • 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 • 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, samt minst tre övriga ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Suppleanter har närvaro-och yttranderätt men inte rösträtt om styrelsen är fulltalig. Vid förfall inträder suppleant som styrelseledamot. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Styrelsen avgör inom sig i vilken ordning suppleanter ska inträda som ledamot.

 • 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen ska ha minst tre protokollförda sammanträden per år. Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och ytterligare en styrelseledamot i förening.

 • 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska årligen överlämnas till föreningens revisorer senast den 15 februari

 • 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 15 mars avge sin revisionsberättelse.

 • 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte. Kallelse genom publicering på föreningens hemsida inom föreskriven tid ska anses som tillräckligt tillkännagivande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

 1. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 2. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år
 3. Val av revisorer samt suppleanter.
 4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 5. Övriga frågor. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till möte.
 • 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 • 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst.

 • 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 • 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 • 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 • 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

 • 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar efter beslut av årsmötet överlämnas till verksamhet med liknande syfte/ v – Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret i Västerås för avregistrering av föreningen.