Konstituerande styrelsemöte
Datum: 8 november 2015
Tid: 14.00
Plats: Tomaskyrkan

Närvarande:
Cicilia Sedvall, Helena Köhl, Tanja Karppinen, Magnus Nystedt, Erica Gripenfeldt, Vicktoria Bagi, Lisa Hjelm, Helena Henning, Ulrika Weiring
Övrig närvarande: Bodil Ljunghall.

Ej närvarande:
Lena Svanbom

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 nVal av sekreterare

Styrelsen beslutade att utse Helena Henning till mötessekreterare.

§3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att utse Magnus Nystedt samt Helena Henning till justerare.

§4 Konstituerande

Styrelsens sammansaättning 2015-2016
Cicilia Sedvall Ordförande
Lisa Hjelm Vice ordförande
Magnus Nystedt Kassör
Helena Henning Sekreterare
Vicktoria Bagi Ledamot
Lena Svanbom Ledamot
Helena Köhl Ledamot
Erica Gripenfeldt Suppleant
Tanja Karppinen Suppleant
Ulrika Weiring Suppleant

§6 Val av firmatecknare

Ordförande och en ledamot, två i förening.

§7 Nästa styrelsemöte

Nästa möte sker söndagen den 22 november kl 11.00 på Tomasgården.

§8 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Helena Henning
Vid protokollet

Magnus Nystedt
Justerare