Välkommen till TGVS årsmöte 2023
Söndagen den 16 april kl 15.00-16.00

Digitalt via Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI4YTNhNTEtYjAxNS00NzVkLTk4NDQtOGI2NTU0NWViNmJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278146e6e-d163-4738-9f47-0cf572e6358d%22%2c%22Oid%22%3a%22815ae368-77b3-43f3-9a90-6e00ed8ce359%22%7d
Mötes-ID: 390 287 570 100
Lösenord: Vk4jNW

Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift för 2023 innan årsmötet är välkomna att delta och påverka. Du behöver inte anmäla ditt deltagande innan mötet
Möteshandlingar läggs ut på vår hemsida inom kort.

Varmt välkomna önskar styrelsen! 

Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens årsredovisning; verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

7. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår.

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år

13. Val av revisorer samt suppleanter.

14. Val av valberedning.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16. Övriga frågor. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till möte.