Konstituerande möte för föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnad

2015-11-08, Tomaskyrkan, Västerås

Närvarande: bilaga 1.

 • 1. Mötet öppnas.

Cicilia Sedvall öppnade mötet.

 • 2. Val av mötesordförande.

Bodil Ljunghall valdes till mötesordförande.

 • 3. Val av mötessekreterare.

Magnus Nystedt valdes till mötessekreterare.

 • 4. Val av rösträknare tillika justerare.

Mette Jansson och Linn Wegemo valdes till justerare tillika rösträknare.

 • 5. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

 • 6. Genomgång av stadgarna.

Bodil Ljunghall gick igenom förslaget till stadgar (bilaga 2) och gav ytterligare förklaring till en del punkter.

Mötet beslutade att föreningens ändamål ska utökas så det innefattar ”politiskt och religiöst obunden”.

Mötet beslutade att föreningens ändamål ska utökas så det innefattar sociala verksamheter som verkar för integration. Styrelsen fick i uppgift att arbeta fram en exakt formulering.

Mötet beslutade att föreningens ändamål ska utökas så det innefattar samverkan med andra aktörer.

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram förslag på om juridiska personer kan bli medlemmar i föreningen.

Mötet beslutade att stadgarna ska innefatta att minst hälften av styrelsen ska vara närvarande för att styrelsen ska anses beslutsförig.

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram förslag på om och hur familjemedlemskap ska finnas i föreningen samt om det ska finnas en nedre åldersgräns för styrelsemedlemmar.

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram förslag på om och hur flyktingar kan sitta med i styrelsen.

Mötet beslutade att anta stadgarna (bilaga 2) med förtydliganden enligt ovan. Förtydliganden och förändringar som styrelsen har fått i uppdrag att utreda enligt ovan ska rapporteras vid kommande årsmöte.

 • 7. Val av ordförande.

Cicilia Sedvall valdes till ordförande.

 • 8. Val av styrelse.

Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och tre suppleanter.

Vicktoria Bagi, Helena Henning, Lisa Hjelm, Helena Köhl, Magnus Nystedt och Lena Svanbom valdes till ordinarie ledamöter i styrelsen.

Erika Gripenfeldt, Tanja Karppinen och Ulrika Weiring valdes till suppleanter.

 • 9. Val av revisor.

Magdalena Bergfors och Magnus Johansson valdes till revisorer.

 • 10. Valberedning.

Matilda Farmer (sammankallande), Ingrid Hurtig och Margaretha Lostelius valdes till valberedningen.

 • 11. Verksamhetsrapport.

Cicilia Sedvall avlade verksamhetsrapport.

Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag för hur Personuppgiftslagen (PUL) påverkar föreningens medlemsregister.

 • 12. Övriga frågor.

Mötet beslutade att medlemsavgiften är 0 (noll) kronor.

 • 13. Mötet avslutas.

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet:

…………………………………..…………………………………

Magnus Nystedt, mötessekreterare.

Justeras:

…………………………………..…………………………………

Bodil Ljunghall, mötesordförande.

 

…………………………………..…………………………………

Mette Jansson, justerare.

 

…………………………………..…………………………………

Linn Wegemo, justerare.

Bilaga 1 (PDF)