Protokoll Styrelsemöte föreningen Tillsammans gör vi skillnad

Datum: 20 november 2015
Tid: 11.30-13.00
Plats: Smedjegatan 1.

Närvarande:

Cicilia Sedvall, Helena Köhl (11.30-12.30), Magnus Nystedt, Vicktoria Bagi, Lisa Hjelm, Helena Henning, Ulrika Weiring

Ej närvarande:

Lena Svanbom, Tanja Karppinen, Erica Gripenfeldt.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Cicilia Sedvall hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att utse Helena Henning till mötessekreterare.

§3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att jämte sekreterare utse Lisa Hjelm till justerare.

§4 Godkännande av dagordning

Styrelsen diskuterade vilka frågor på dagordning som hade prioritet.

Styrelsen beslutade att:

byta plats på §8 (ansvarsområden) och § 6 (kommande arrangemang).

§5 Föregående protokoll

Cicilia Sedvall föredrog föregående protokoll.

Styrelsen beslutade att:

godkänna föregående protokoll från konstituerande styrelsemöte 2015-11-08 och lägga det till

handlingarna.

§6 Ansvarsområden

Alla närvarande redogjorde för sina tankar kring vad man önskar för ansvarsområde (ett eller flera) samt om möjligt försöka ange hur mycket tid man kan avsätta till föreningen (bilaga 1).

§7 Hemsida

Styrelsen diskuterar hemsidan som är under uppbyggnad. Genomgång kommer att ske med Magnus. Facbooksida kommer öppnas och användas istället för Facebookgruppen (behålls dock).

§8 Kommande arrangemang

Start 25/11 Sticka med vänner Tomaskyrkan

29/11 ca 13.00-17.00 VSK Bandy-Edsbyn Schysst Framtid match. I samband med detta har Mimer ordnat transport från olika asylboenden till Rocklundaomådet. TGVS kommer att promenera till julmarknaden på Vallby friluftmuseum.

13/12 Familjedag Björnön 11.00-13.00

10/1 Familjedag Björnön 11.00-13.00

14/2 Familjedag Björnön 11.00-13.00

13/3 Familjedag Björnön 11.00-13.00

§ 9 Teamarbete/samarbeteBordlägges till nästa styrelsemöte.

§ 10 Övriga ärenden

Bordlägges till nästa styrelsemöte.

§ 11 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att:

förlägga nästa styrelsemöte till den 10 december kl 11.00 på Tomasgården.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Helena Henning                                                          Lisa Hjelm

Vid protokollet                                                           Justerare

Bilaga 1 – Ansvarsområden (PDF)